ศรีวงษ์ ป., โยคุณ ว., และ ใจคง ส. “การพัฒนาระบบการเบิกจ่ายเงินของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดขอนแก่น”. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น, ปี 24, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2018, น. 105-17, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/162180.