มุ่งเขตกลาง ว., และ โสภาจิตร์ ส. “ประสิทธิผลของแบบคัดกรองวัณโรคในผู้สูงอายุ โรงพยาบาลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น”. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น, ปี 24, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2018, น. 58-70, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/162158.