พงษ์วงษ์ ฉ., ศุกรเวทย์ศิริ พ., และ ตฤณวุฒิพงษ์ ก. “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความล่าช้าในการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดเสมหะ พบเชื้อรายใหม่ที่เกิดจากตัวผู้ป่วย ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย”. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น, ปี 24, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2018, น. 36-46, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/162147.