จันทร์ใบ บ., และ ศรีฤาชา ช. “คุณลักษณะส่วนบุคคลและบรรยากาศองค์การที่มีผลต่อการปฏิบัติงานการบริหารเวชภัณฑ์ และงานบริการเภสัชกรรมของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจังหวัดหนองคาย”. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น, ปี 25, ฉบับที่ 2, พฤศจิกายน 2018, น. 67-78, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/156437.