บัวงาม น., และ นาถะพินธุ ก. “ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุและปัญหาสุขภาพในผู้สูงอายุ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ”. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น, ปี 25, ฉบับที่ 2, พฤศจิกายน 2018, น. 46-57, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/156349.