อุทังสังข์ ก., และ นาถะพินธุ ก. “ชนิดและปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ในอากาศ แผนกผู้ป่วยนอก ของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี”. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น, ปี 25, ฉบับที่ 2, พฤศจิกายน 2018, น. 14-21, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/156186.