แก่นจันทร์ใบ ว., กลางคาร ส., และ แก้วพิทูลย์ ส. “ผลของโปรแกรมการสร้างการรับรู้ต่อการป้องกันวัณโรคปอด ของผู้สัมผัสร่วมบ้าน อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว”. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น, ปี 25, ฉบับที่ 1, พฤศจิกายน 2018, น. 79-90, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/155323.