เหมือนประสานโ., and ศุกรเวทย์ศิริพ. “Social Factors Associated With Suspectedchilddevelopmentaldelayat Lamplaimat District, Buriram Province”. JOURNAL OF THE OFFICE OF DPC7 KHON KAEN, Vol. 25, no. 1, Nov. 2018, pp. 1-11, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/155283.