[1]
ไทยวงษ์ ด., พรมภักดี บ., สัชชาพงษ์ ป., และ หินจำปา จ., “ประสิทธิผลความพร้อมรับด้านการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของโรงพยาบาลแม่ข่ายในเขตสุขภาพที่ 7 ปี พ.ศ.2564 ”, jdpc7kk, ปี 30, ฉบับที่ 2, น. 184–197, ส.ค. 2023.