[1]
อุดมทรัพย์ บ. และ พลไชยมาตย์ ผ., “ผลการพัฒนารูปแบบประสานงานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กรณีถ่ายโอนไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น”, jdpc7kk, ปี 30, ฉบับที่ 2, น. 131–143, ส.ค. 2023.