[1]
สีหะวงษ์ ส. และ วามะขันธ์ พ. . . ., “การพัฒนารูปแบบสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ในนักเรียนถิ่นทุรกันดาร โรงเรียนโครงการพระราชดำริ เขตสุขภาพที่ 10”, jdpc7kk, ปี 30, ฉบับที่ 2, น. 144–156, ส.ค. 2023.