[1]
ราชาไกร ท. และ ตฤณวุฒิพงษ์ ก., “การพัฒนารปูแบบการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง ในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงโดยพยาบาลวิชาชีพประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดกาฬสินธุ์”, jdpc7kk, ปี 30, ฉบับที่ 1, น. 84–98, พ.ค. 2023.