[1]
ศรีราชา ว., ยศศรี ร., สาขา บ. . ., และ กมลรัตน์ ป. ., “การประเมินต้นทุนต่อหน่วยการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบตักิารของกลุ่มห้องปฏิบตักิารทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น”, jdpc7kk, ปี 29, ฉบับที่ 3, น. 87–97, พ.ย. 2022.