[1]
ชาลี โ., สิริเศรษฐภักดี ส. ., และ เอกา เ. ., “การพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังและควบคุมวัณโรคดื้อยาหลายขนานในชุมชน กรณีศึกษาจังหวัดสุรินทร์”, jdpc7kk, ปี 28, ฉบับที่ 3, น. 109–120, ธ.ค. 2021.