[1]
ภูอาษา อ., “ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ และการใช้สารเสพติดของวัยรุ่น อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์”, jdpc7kk, ปี 28, ฉบับที่ 3, น. 1–11, ธ.ค. 2021.