[1]
หลวงไซ เ., ลอยหา ก. ., และ ศรีสุระ เ., “โปรแกรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนพื้นที่แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว”, jdpc7kk, ปี 29, ฉบับที่ 3, น. 14–26, พ.ย. 2022.