[1]
ทุยบึงฉิม ส., พรมภักดี บ. . ., และ สีสด ก. ., “การพัฒนารูปแบบการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในโรงเรียนพื้นที่หัวสัตว์บวก : กรณีศึกษาตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ”, jdpc7kk, ปี 28, ฉบับที่ 3, น. 93–108, ธ.ค. 2021.