[1]
ชมภูนุช จ. และ เทียมคลี น., “เปรียบเทียบการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และการได้รับควันบุหรี่มือสองของประชาชน ในจังหวัดที่มีอัตราการสูบบุหรี่ต่ำที่สุดและสูงที่สุดของเขตสุขภาพที่ 5”, jdpc7kk, ปี 28, ฉบับที่ 3, น. 12–25, ธ.ค. 2021.