[1]
ไทยวงษ์ ด., อ่อนประสงค์ ส., และ ไชยชนะ อ., “การพัฒนาเครื่องมือวัดความรอบรู้ด้านสุขภาพเรื่องพฤติกรรมการป้องกันวัณโรค ของประชาชนอายุ 15 ปี ขึ้นไป ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 7”, jdpc7kk, ปี 28, ฉบับที่ 3, น. 39–54, ธ.ค. 2021.