[1]
วิชาทร ท. และ ชายเกลี้ยง ส., “การสัมผัสความร้อนและการเจ็บป่วยจากความร้อนของเกษตรกรตัดอ้อย ในอำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ”, jdpc7kk, ปี 28, ฉบับที่ 3, น. 26–38, ธ.ค. 2021.