[1]
กล่ำสุวรรณ์ บ., วงษ์รักษา ช. ., สังข์ทอง ว. ., ศรีสุพรรณ ส. ., และ ภามนตรี ป. ., “การพัฒนารูปแบบโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 7”, jdpc7kk, ปี 28, ฉบับที่ 2, น. 95–105, ส.ค. 2021.