[1]
ทองศรีเกตุ อ. ., “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการควบคุมการบริโภคแอลกอฮอล์ในกิจกรรมที่ใช้บริการรถแห่ดนตรีสดของชุมชน จังหวัดขอนแก่น”, jdpc7kk, ปี 28, ฉบับที่ 3, น. 70–82, ธ.ค. 2021.