[1]
จารุภาชน์ ร., “ประสบการณ์สูบบุหรี่ไฟฟ้าของวัยรุ่นหญิง ในสถาบันอุดมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ”, jdpc7kk, ปี 28, ฉบับที่ 3, น. 121–130, ธ.ค. 2021.