[1]
เต็มอุดม ร., ใจช่วง ศ. ., ไทรสุวรรณ์ ก. ., แอบไธสง พ., และ ภิราล้ำ บ. ., “การพัฒนารูปแบบการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ในจังหวัดนครพนม”, jdpc7kk, ปี 28, ฉบับที่ 1, น. 1–13, ธ.ค. 2021.