[1]
วลัยเสถียร ธ. ., พรมภักดี บ. . ., หินจำปา จ. ., ชัยอาจ ค. ., และ สีสด ก. ., “รูปแบบการพัฒนาพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า แบบบูรณาการการมีส่วนร่วมของชุมชนกับโมเดลเชิงตรรกะตามนโยบายคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ (พชพ.): องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ”, jdpc7kk, ปี 27, ฉบับที่ 3, น. 111–132, ธ.ค. 2020.