[1]
พิมพ์จันทร์ บ., เอี่ยมสวัสดิกุล ว. . ., และ หนุ่ยศรี ม. ., “ผลของโปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมป้องกันโรคมะเร็งท่อน้ำดีในกลุ่มเสี่ยง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางบ่ออี จังหวัดสุรินทร์”, jdpc7kk, ปี 28, ฉบับที่ 1, น. 14–24, เม.ย. 2021.