[1]
โชตนะ พ. และ ชายเกลี้ยง ส., “การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการสัมผัสสารโทลูอีนผ่านทางการหายใจของพนักงานสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง”, jdpc7kk, ปี 28, ฉบับที่ 2, น. 21–30, ส.ค. 2021.