[1]
อ่อนประสงค์ ส., ตฤณวุฒิพงษ์ ก., กาญจนศร พ., และ ชัยอาจ ค. ., “ความรู้ และการปฏิบัติตัวของอาสาสมัครสาธารณสุขต่อการป้องกันโรคโควิด 19 จังหวัดกาฬสินธุ์”, jdpc7kk, ปี 28, ฉบับที่ 3, น. 83–92, ธ.ค. 2021.