[1]
สายรัตน์ ว. และ ศุกรเวทย์ศิริ พ., “คุณภาพระบบเฝ้าระวังของการรายงานอาการภายหลังสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (AEFI) พื้นที่รับผิดชอบสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ”, jdpc7kk, ปี 27, ฉบับที่ 1, น. 40–51, พ.ค. 2020.