[1]
อิสสระสงคราม ไ., “การรับรู้ความสามารถของตนเองต่อการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตามสุขบัญญัติของอาสาสมัครสาธารณสุขในเขตเทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี”, jdpc7kk, ปี 26, ฉบับที่ 3, น. ึ72–82, ธ.ค. 2019.