[1]
คันศร ธ. และ ลอยหา ก., “ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ด้านการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในเขตเมืองอุบลราชธานี”, jdpc7kk, ปี 26, ฉบับที่ 3, น. 25–35, ธ.ค. 2019.