[1]
ฤกษ์ตระกูล จ. และ ศุกรเวทย์ศิริ พ., “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการป่วยเป็นวัณโรคปอด ในผู้ป่วยเบาหวาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย”, jdpc7kk, ปี 26, ฉบับที่ 3, น. 1–12, ธ.ค. 2019.