[1]
พันธุ์วัฒนา พ., “พฤติกรรมการบริโภคอาหารของคนเมืองวัยทำงานในกรุงเทพมหานคร”, jdpc7kk, ปี 26, ฉบับที่ 2, น. 93–103, ส.ค. 2019.