[1]
ถือทอง จ. และ เอกศิรินิมิต ธ., “การพัฒนารูปแบบการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานกรณี 5 โรงเรียนนำร่อง จังหวัดนครศรีธรรมราช”, jdpc7kk, ปี 26, ฉบับที่ 2, น. 48–59, ส.ค. 2019.