[1]
ตาตะมิ เ., พรหมอารักษ์ เ., และ ชนะบุญ ส., “การพัฒนารูปแบบในการป้องกันและควบคุมวัณโรค ในพื้นที่ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย”, jdpc7kk, ปี 26, ฉบับที่ 2, น. 36–47, ส.ค. 2019.