[1]
ร ยอดแคล้ว ณ. และ ศุกรเวทย์ศิริ พ., “ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคไตเรื้อรังในผู้ป่วย เบาหวานชนิดที่ 2 ที่เข้ารับการรักษาที่ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง จังหวัดขอนแก่น”, jdpc7kk, ปี 26, ฉบับที่ 2, น. 24–35, ส.ค. 2019.