[1]
สุรัตนวดี น., “ความชุกและปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเข้ารับการตรวจคัดกรองเอชไอวี ที่คลินิกให้การปรึกษาและตรวจเลือดด้วยความสมัครใจของกลุ่มชาย ที่มีเพศสัมพันธ์กับชายในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 7 ขอนแก่น”, jdpc7kk, ปี 27, ฉบับที่ 3, น. 38–51, ธ.ค. 2020.