[1]
อ่อนสุระทุม จ. และ นาถะพินธุ ก., “ปริมาณและชนิดของเชื้อจุลินทรีย์ในอากาศภายในอาคารผู้โดยสาร กรณีศึกษา ท่าอากาศยานนานาชาติแห่งหนึ่ง”, jdpc7kk, ปี 27, ฉบับที่ 2, น. 35–43, ส.ค. 2020.