[1]
เที่ยงธรรม ส., ลี่ทองอิน ม., และ ปิยะวัฒนพงศ์ ส., “ผลของโปรแกรมการสร้างเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อความมั่นใจ และพฤติกรรมการจัดกิจกรรมบริหารสมองของอาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุ”, jdpc7kk, ปี 26, ฉบับที่ 1, น. 87–96, พ.ค. 2019.