[1]
ไทยวงษ์ ด., สุวรรณรงค์ ก., และ อ่อนประสงค์ ส., “การประเมินความเข้มแข็งแผนงานควบคุมโรค ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2560”, jdpc7kk, ปี 26, ฉบับที่ 1, น. 58–65, พ.ค. 2019.