[1]
P. .-. Nakkhara, “ปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อชิคุนกุนยาในหมู่บ้านที่มีการระบาดซ้ำ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2557 – 2558”, jdpc7kk, ปี 26, ฉบับที่ 3, น. 48–58, ธ.ค. 2019.