[1]
แก้วปาน ว., กลัมพากร ส., และ พิชยภิญโญ ป., “ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น ในเขตกรุงเทพมหานคร”, jdpc7kk, ปี 25, ฉบับที่ 3, น. 56–66, ม.ค. 2019.