[1]
ประดิษฐปรีชา อ. และ มุกตพันธุ์ เ., “รูปแบบการบริโภคอาหารของกลุ่มที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 รายใหม่ และกลุ่มที่ไม่เป็นโรคเบาหวาน ในอำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภ”, jdpc7kk, ปี 18, ฉบับที่ 2, น. 76–86, ม.ค. 2019.