[1]
บุญยะลีพรรณ ส., เลาหศิริวงศ์ ว., และ แสงสุวรรณ เ., “รูปแบบการสร้างเสริมสมรรถนะแห่งตนในผู้ป่วยเอดส์ ที่รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอดส”, jdpc7kk, ปี 18, ฉบับที่ 2, น. 12–18, ม.ค. 2019.