[1]
​​ปรุง​คำ​มา​​​ ป. และ จง​อุดมการณ์​​ ด., “คุณภาพ​ชีวิต​ครอบครัว​และ​ความ​พึง​พอใจ​ต่อ​อาชีพ​เย็บ​ผ้า​โหล​ ตาม​การ​รับ​รู้​ของ​สตรี​เย็บ​ผ้า​โหล:​กรณี​ศึกษา​จังหวัด​ขอนแก่น”, jdpc7kk, ปี 18, ฉบับที่ 1, น. 26–37, ม.ค. 2019.