[1]
วิริยะวิภาต ศ., สุวรรณรงค์ ก., และ วัชรกุล ช., “การประเมินผลนโยบายต่อการขับเคลื่อนโครงการอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนในพื้นที่ของ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2555”, jdpc7kk, ปี 19, ฉบับที่ 2, น. 84–99, ม.ค. 2019.