[1]
ศูนย์จันทร์ ธ. และ จันทรโพธิ์ศรี ว., “ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การในยุคโลกาภิวัตน์ตามการรับรู้ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข กับการปฏิบัติงานตามคุณลักษณะขององค์การแห่งการเรียนรู้ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในจังหวัดสกลนคร”, jdpc7kk, ปี 19, ฉบับที่ 2, น. 41–54, ม.ค. 2019.