[1]
กุญแจทอง ร. และ ศรีฤาชา ช., “การสนับสนุนจากองค์การที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ จังหวัดขอนแก่น”, jdpc7kk, ปี 19, ฉบับที่ 2, น. 17–26, ม.ค. 2019.