[1]
ศรีโรจน์ ส., “ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะล้มเหลวทางไวรัสและรูปแบบ การกลายพันธุ์ของเชื้อเอชไอวีที่ดื้อยาในเด็กที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสสูตรพื้นฐาน (NNRTI)-based ART ที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์”, jdpc7kk, ปี 20, ฉบับที่ 2, น. 32–45, ม.ค. 2019.