[1]
สิมมาทัน ส., มุ่งเขตกลาง ว., และ อมรพิสิทธิกูล ภ., “สถานการณ์และผลการดำเนินงานวัณโรคเด็กในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ เขตตรวจราชการที่ 10 และ 12 ปีงบประมาณ 2550-2552”, jdpc7kk, ปี 20, ฉบับที่ 1, น. 82–90, ม.ค. 2019.